สัมมนาวิชาการเกษตรในเมือง ครั้งที่ 1: เกษตรในเมืองเพื่อเมืองยั่งยืน

โครงการสวนผักคนเมือง โดยมูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน(ประเทศไทย) ร่วมกับภาคีเครือข่าย จึงจัดงานสัมมนาวิชาการเกษตรในเมือง ครั้งที่ 1 : “เกษตรในเมืองเพื่อเมืองอย่างยั่งยืน” ขึ้น เพื่อเป็นเวทีให้ผู้มีความรู้ ประสบการณ์ หรือมีความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเกษตรในเมืองและความเป็นเมือง มาร่วมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ งานวิจัย ผลงานทางวิชาการ การเสนอแนะแนวทางปฏิบัติ รวมถึงนำเสนอตัวอย่างบทเรียนเรื่องเกษตรในเมือง ตลอดจนบทเรียนการออกแบบและวางแผนพัฒนาเมืองในมิติอื่นๆ ที่เกิดขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนรูปธรรม งานวิชาการ และการผลักดันเชิงนโยบายที่จะนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป

Date

Feb 15 2019

Time

08:00 - 16:30
Category

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

×
ไทยรู้สู้โควิด สสส.