Greenery Healthy Workplace 2020 (SET)

Greenery Healthy Workplace 2020: องค์กรนี้ กินดี กรีนดี

เครือข่าย Greenery. ชวนชาวออฟฟิศและองค์กรที่มีใจรักสุขภาพ มาสมัครเข้าร่วมอบรมสู่การเป็นองค์กรต้นแบบที่มีการส่งเสริมสุขภาวะ สร้างวิถีกินดี กรีนดี และสุขภาวะที่ดีกันยกองค์กร

Date

Mar 25 2020

Time

10:00 - 12:30
Category

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

×
ไทยรู้สู้โควิด สสส.