ตะลักเกี้ยะ Friendly Market

ตะลักเกี้ยะ กับแนวคิด Friendly Market ตลาดที่เป็นมิตรกับทุกคนและสิ่งแวดล้อม เกิดขึ้นจากการทำงานร่วมกันระหว่างกลุ่มคนรักตลาดน้อย เครือข่ายร้านค้าตะลักเกี้ยะ และกลุ่มปั้นเมือง ระดมความคิดเพื่อพัฒนาพื้นที่สร้างสรรค์ย่านตลาดน้อยให้เป็นพื้นที่สนับสนุนการเชื่อมโยงแหล่งผลิตวัตถุดิบเกษตรอินทรีย์และอาหารปลอดภัยสู่พื้นที่ชุมชนเมืองจากผู้ผลิตสู่ผู้บริโภคโดยตรง รวมถึงเป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านการพูดคุย เวทีเสวนา เวิร์คชอปที่หลากหลายให้ทุกคนในครอบครัวได้มาร่วมทำกิจกรรมร่วมกัน การเปิดเวทีให้ทุกคนได้แสดงออกอย่างสร้างสรรค์ และร่วมรณรงค์ในการสร้างสังคมที่ดีเพื่อลดภาระต่อสิ่งแวดล้อม

ตะลักเกี้ยะ Friendly Market ได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และได้รับการสนับสนุนด้านสถานที่จัดกิจกรรมจากสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ และ River City Bangkok

Date

Oct 20 2018 - Oct 21 2018

Time

10:00 - 19:00
Category

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

×