greenery.

ท่องเที่ยวอย่างไร ให้เกิดสุขภาวะ

พระเอกนักเดินทาง ติ๊ก เจษฎาภรณ์ ผลดี ชวนหาคำตอบว่าการท่องเที่ยวแบบไหนที่สร้างสรรค์และไม่สร้างสรรค์ และส่งผลอย่างไรต่อสุขภาวะของเราและโลก

Date

May 12 2018

Time

13:30 - 16:30

More Info

Read More

Location

ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ซอย งามดูพลี กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
Category
Close Menu